Podmínky použití1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetové služby hypobudicek.mesec.cz (dále jen „web“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“).

1.2 Internetová služba hypobudicek.mesec.cz umožňuje zájemcům vložit datum konce fixace své hypotéky a kontaktní e-mail. Na základě blížícího se konce fixace hypotéky služba na uvedený e-mail odesílá informační a návodné e-maily s cílem pomoci uživateli refinancovat svoji hypotéku včas a za co nejvýhodnějších podmínek.

1.3 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky společnosti umístěné na adrese hypobudicek.mesec.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


2.1 Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


5.1 Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a datum konce fixace hypotéky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

5.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.4 Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zájemce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.

5.5 Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti nebo třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu zájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti nebo třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu zájemce.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


4.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá.